Thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2022

Thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2022. Thời gian hoạt động lại của CTY TNHH ĐTTM Dịch Vụ Đan Anh.