Nhám cuộn KA162 Deerfos

Nội Dung Chi Tiết

 

- Độ bền tốt hơn KA164

- Đánh bóng bề mặt và cạnh

- Tay làm việc

- Gỗ / Kim loại / Sơn mài / Vecni